Závěrečná zpráva Nominační komise ČFES

Závěrečná zpráva Nominační komise ČFES o výsledcích voleb předsedy, budoucího předsedy, dalších členů výboru a revizní komise ČFES pro následující funkční období

Nominační komise byla jmenována z řad členů ČFES výborem ČFES před uplynutí funkčního období stávajícího výboru.

Nominační komise pracovala ve složení:

 • předseda – Jan Švihovec,
 • členové – Michal Kostern, Klára Kruntorádová.

Nominační komise oznámila v dostatečném časovém předstihu všem členům společnosti jména navrhovaných kandidátů pro každou volenou pozici (členové výboru – předseda, budoucí předseda, a tři další členové; tři členové revizní komise). Kandidátní listiny byly sestaveny na základě zdůvodnění návrhů kandidátů na jednotlivé volení pozice členy CFES.

Na pozici předsedy byli nominováni a s nominací souhlasili tito členové ČFES:

 • Doležal Tomáš,
 • Skoupá Jana.

Na pozici budoucího předsedy byli nominováni a s nominací souhlasili tito členové ČFES:

 • Doležal Tomáš,
 • Skoupá Jana.

Na pozici další tří členů výboru a zároveň do revizní komise byli nominováni a s nominací souhlasili tito členové ČFES:

 • Demlová Regina,
 • Doležal Tomáš,
 • Doležel Jan,
 • Duba Jaroslav,
 • Fuksa Leoš,
 • Hájek Petr,
 • Hambálek Jan,
 • Karásek Pavel,
 • Klimeš Jiří,
 • Kmínek Aleš,
 • Mátl Martin,
 • Pavlíková Pavlína,
 • Skoupá Jana,
 • Tichopád Aleš.

Nominační komise zároveň od nominovaných kandidátů předem vyžádala souhlas, že v případě zvolení budou vykonávat funkci, pro kterou byli navrženi.

Volby do pozice předsedy, budoucího předsedy, dalších tří členů výboru a revizní komise ČFES proběhly v rámci Volebního shromáždění členů ČFES dne 9. 12. 2013 v Praze (Děkanát 1. LF UK).

Před samotným aktem volby do výše vyjmenovaných pozic proběhlo schválení způsobu voleb aklamací.

Aklamací (pro/proti/zdržel se): 34/0/1 (přítomno 35 členů ČFES) bylo odsouhlaseno, že volba předsedy a budoucího předsedy proběhne odděleně a volba dalších třech členů výboru a členů revizní komise proběhne v rámci jednoho hlasování. V případě volby dalších členů výboru a revizní komise bylo odsouhlaseno, že první 3 nominovaní kandidáti s největším počtem hlasů se stanou členy výboru a následující 3 se stanou členy revizní komise (tzn. na volebním lístku možno označit maximálně 6 kandidát). Pokud byl navržený kandidát zvolen na pozici výše postavenou, nemůže být zvolen a zastávat pozici jinou.

Z celkového počtu členů ČFES (176 osob) se volebního shromáždění celkem zúčastnilo 35 členů ČFES s hlasovacím právem, 6 členů se omluvilo a 135 se nedostavilo.

Volba předsedy

Volby předsedy se účastnilo 34 členů ČFES s hlasovacím právem a bylo vydáno 34 volebních lístků.

Vyplněné volební lístky byly vloženy do urny pod dohledem nominační komise.

Celkem bylo odevzdáno 34 volebních lístků, z nichž všechny byly uznány platnými.

Výsledky voleb:

Jméno a příjmení                    Počet platných hlasů

Doležal Tomáš                       22

Skoupá Jana                           12

Předsedou ČFES byl zvolen Tomáš Doležal (22 hlasů).

Volba budoucího předsedy

Volby budoucího předsedy se účastnilo 34 členů ČFES s hlasovacím právem a bylo vydáno 34 volebních lístků.

Vyplněné volební lístky byly vloženy do urny pod dohledem nominační komise.

Celkem bylo odevzdáno 34 volebních lístků, z nichž 30 lístků bylo shledáno platnými.

Výsledky voleb:

Jméno a příjmení                    Počet platných hlasů

Doležal Tomáš                       –

Skoupá Jana                           30

Budoucím předsedou ČFES byla zvolena Jana Skoupá (30 hlasů).

Volba dalších členů výboru a revizní komise

Volby dalších tří členů výboru a revizní komise účastnilo 35 členů ČFES s hlasovacím právem a bylo vydáno 35 volebních lístků.

Vyplněné volební lístky byly vloženy do urny pod dohledem nominační komise.

Celkem bylo odevzdáno 35 volebních lístků, z nichž všechny byly shledány platnými.

Výsledky voleb:

Jméno a příjmení                    Počet platných hlasů

Demlová Regina                    17

Doležal Tomáš                       –

Doležel Jan                             4

Duba Jaroslav                         6

Fuksa Leoš                             11

Hájek Petr                              25

Hambálek Jan                         27

Karásek Pavel                        5

Klimeš Jiří                              20

Kmínek Aleš                          23

Mátl Martin                            9

Pavlíková Pavlína                   10

Skoupá Jana                           –

Tichopád Aleš                        19

Do výboru ČFES mezi další tři členy byl/a zvolen/a Jan Hambálek (27 hlasů), Petr Hájek (25 hlasů), Kmínek Aleš (23 hlasů).

Do revizní komise byl/a zvolen/a Klimeš Jiří (20 hlasů), Aleš Tichopád (19 hlasů), Regina Demlová (17 hlasů).

Nominační komise prohlašuje, že volba předsedy, budoucího předsedy, dalších tří členů výboru a revizní komise proběhla v souladu se Stanovami ČFES.

Za nominační komisi:

Jan Švihovec, předseda nominační komise

Klára Kruntorádová, člen nominační komise

Michal Kostern, člen nominační komise

Dne 9. 12. 2013 v Praze