Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) ze dne 1.4.2019

přítomni: J. Švihovec, A. Kmínek, J. Klimeš, Z. Gregor, M. Kolek, T. Doležal

 1. Projednání zápisu z jednání revizní komise 6.2.2019 (příloha zápisu)
 • Na jednání výboru přizván M. Kolek (předseda revizní komise ČFES)
 • Úprava stanov podle platné legislativy (název, stanovy) – JS/TD
 • Hlasování na shromáždění členů ČFES považujeme za platné vyjádření vůle členské základny
 • Diskuse a případná úprava délky volebního období bude opět otevřena na shromáždění členů
 • Bude revidován počet členů a obesláni všichni, o nichž máme pochybnosti – JS/TD
 • Bude vytvořen oficiální dopis ČFES na autority (MZ, SUKL, ČLS JEP, VZP, SZP) s nabídkou spolupráce v metodických a koncepčních otázkách (TD připraví draft na příští výbor)
 1. Vstup ČFES na sociální sítě
 • Komplikované vytvoření profilu instituce na Facebooku (ZG).
 • Výbor doporučil zvážit vytvoření profilu na profesní síti LinkedIN (ZG)
 1. Cena za publikaci
 • Byly hodnoceny došlé práce podle několika kritérií (originalita tématu, odborná úroveň/použitá metodika, kvalita časopisu/impakt faktor, přínos pro obor)
 • Došlé publikace:
  • Mlčoch T, et al. Mapping Quality of Life (EQ-5D) from DAPsA, Clinical DAPsA and HAQ in Psoriatic Arthritis. Patient 2018; 11:329–340 – impact factor 2,66
  • Ornstova E, at al. Highly Innovative Drug Program in the CzechRepublic: Description and Pharmacoeconomic Results—Cost-Effectiveness and Budget Impact Analyses. Value in Health Regional Issues 2018;16:1-7
  • Pavlusova M, et al. Chronic heart failure – Impact of the condition on patients and the healthcare system in the Czech Republic: A retrospective cost-of-illness analysis. Cor et Vasa 2018
 • Cenu ČFES získává publikace autorů Mlčoch T, et al. Gratulujeme!
 1. Česko-slovenská farmakoekonomická konference
  • Konference se bude konat 13. června 2019 a tento byl domluven s SSFE
 • Byl zamluven přednáškový sál na 1. LF UK – Posluchárna 3.073 – Kateřinská 32 – 3. patro
 • Předběžný program:
  • Vyzvaná přednáška: Společné HTA hodnocení v EU (pozice ČR – F. Vrubel/MZ ČR, pozice EFPIA – A. Kmínek, komentář/moderování J. Švihovec,
  • Vyzvaná přednáška: Zapojení pacientů do HTA procesů – J. Hlaváčová – MZ, D. Tomek – SSFE – situace na Slovensku, komentář zástupce pacientských organizací
  • HTA zdravotnických prostředků (TD)
   • Současná situace v ČR (TD)
   • Současná situace v SK (Martin Višňanský – SSFE)
   • Postoj zdravotních pojišťoven (David Šmehlík – VZP)
   • Postoj Medtech firem (Petr Kutscheraurer – CzechMed)
   • Praktické analýzy HTA u ZP (Štěpán Uherek – Value Outcomes)
  • Biosimilars (JS)
   • Analýza situace (J. Skoupá)
   • Postoj ZP (J. Štěrba – VZP)
   • Pozice výbobců (M. Černek/Mylan)
  • RWE pro HTA (JK, ZG)
   • Registry VILP (K. Hejduk – IBA)
   • Analýz nákladových dat léčby migrény (zástupce ZPMV)
   • Screening onemocnění štítné žlázy z dat ZP (J. Bielik)
   • Analýza dat z registru RENIS (T. Mlčoch)
   • Využití RWE v rámci úhradových řízení (M. Vocelka)
 1. Různé
 • Rámcová smlouva ČFES s partnery – AK připravil draft smlouvy, obsah bude projednán na příští schůzi výboru
 • ČFES obdržela podnět od Dr. Březiny (Amgen) vyjadřující obavy z vývoje uplatňování principů HTA – TD připraví draft dopisu pro oficiální instituce s nabídkou na metodickou a koncepční spolupráci, bude rozesláno MZ, SUKL, ČLS JEP, VZP, SZP – projednáme na příštím výboru

Příští zasedání výboru: 13. 5. 2019 v 8:30h (Václavská 316/12, P2)