Zápis ze schůze výboru ČFES ze dne 12.5.2017

Zúčastnění: Skoupá, Fuksa, Klimeš, Doležal, Hambálek

Omluveni: Švihovec

  1. Výbor projednal nové stanovy ISPOR Chapter (Constitution) podle podkladů poslaných z ISPOR a souhlasí s nimi, neboť jsou v souladu se stávajícími stanovami ČFES. Výbor pověřil předsedu ČFES podpisem a zasláním do ISPOR.
  1. Předseda seznámil výbor s tím, že je k dispozici překlad doporučených postupů ČFES do angličtiny. Je třeba provést revizi. Výbor se shodl na revizi ve dvou fázích:
    1. První – s ohledem na text, prosíme o terminologie, která by měla být změněna v celém dokumentu.
    2. Druhá – následná konsolidace dokumentu. Rozdělení: Str. 1-15 – Skoupá (do kapitoly 7.4.3.); kapitola 7.4.3. včetně do kapitoly 10 – Doležal; kapitola 10-13 (do str. 34) – Klimeš; str. 34 – 41 (do BI) – Fuksa; zbytek – Hambálek. Termín do 31.5.2017
  2. Pracovní den 16.5.: Účast přislíbena: Vostalová, Podrazilová; omluva: Blahuta; ústní zájem: Miková; Bez reakce: Honěk, Lukáš (budou znovu obesláni včetně Dr Mikové). Skoupá pošle update členům. Prezentace: Skoupá, Doležal – do neděle k cirkulaci výboru.
  3. Příští schůze Výboru červen 2017 (valná hromada, podzimní program).

Zapsala: Skoupá (13.5.2017)