Odkazy

V této sekci naleznete užitečné odkazy na české, slovenské a mezinárodní odborné instituce, spolky a správní orgány s pravomocí v oblasti hodnocení zdravotnických technologií a jejich regulace. Pro snadnější orientaci je u každého odkazu stručně uvedena informace o základních činnostech, link na stránky je skryt pod logem organizace.

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
Mezinárodní organizace, jejímž členem je i ČFES, se zabývá odbornou podporou farmakoekonomiky a výzkumu v oblasti outcomes research za účelem zvýšení efektivity a spravedlnosti systémů zdravotní péče.

Ispor logo  

Odkaz s popisem a linkem na HTA agentury po celém světě: http://www.ispor.org/HTADirectory/Index.aspx

Odkaz s dostupnými HTA metodikami jednotlivých agentur: http://www.ispor.org/PEguidelines/index.asp

 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
Správní orgán ČR s celostátní působností zejména v oblasti registrace, dozoru a cenové a úhradové regulace léčiv. SÚKL se dále zabývá notifikací zdravotnických prostředků a vede řadu odborných a informačních databází.

Státní ústav kontroly léčiv logo

 

 

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky (MZ ČR)
Ústřední orgán veřejné správy ČR v oblasti zdravotnictví (zejména tvorba koncepce a legislativy). Oblast léčiv a zdravotnických prostředků je řízena odborem farmacie (FAR), který má pravomoc rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí SÚKL.

ministerstvo zdravotnictví české republiky

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP)
Největší zdravotní pojišťovna v ČR s cca 6 miliony klienty (cca 60%).

VZP logo 

 

 

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP)
Svaz sdružující ostatní zdravotní pojišťovny v ČR s cca 4,4 miliony klienty (cca 40%). Členy jsou Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

 

 

 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
Dobrovolné a nezávislé sdružení odborníků ve zdravotnictví, sdružující 120 odborných společností a 40 lékařských spolků v ČR.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) 

 

 

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku
Odborná společnost zabývající se farmakoekonomikou na Slovensku.

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku