Stanovy České farmakoekonomické společnosti

Část první 

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1
Subjektivita

 1. Česká farmakoekonomická společnost (dále jen „ČFES“) je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech a osob právnických.
 2. ČFES působí na území České republiky.
 3. ČFES má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.
 4. Sídlem ČFES je Praha 2, Mánesova 27, 120 00

§2
Hlavní poslání cíle a formy činnosti

 1. ČFES dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na zlepšení zdravotního stavu populace ve spojení s efektivním využíváním zdrojů.
 2. ČFES se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.
 3. ČFES podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.
 4. ČFES se všestranně podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících.
 5. ČFES vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí.
 6. ČFES všestranně podporuje činnost odborných společností, spolků lékařů a dalších sdružení pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
 7. ČFES se zasazuje o využívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.
 8. ČFES se snaží všestranně vystupovat na poli v oblasti zdravotnictví, zvláště se účastnit odborných diskusí a přípravy legislativních návrhů.
 9. ČFES navrhuje opatřeni v oblasti lékových a zdravotních politik v kontextu České republiky i zahraničí.
 10. ČFES usiluje o začlenění do struktur České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP), jakož i do dalších zastřešujících organizací, včetně mezinárodních.
 11. ČFES se snaží subjektům zainteresovaným v oblasti farmakoekonomie vytvářet prostředí, ve kterém mohou  využívat a sdílet výsledky výzkumu a znalosti v této oblasti jak na úrovni regionální, tak na úrovni národní.

§3
Formy činnosti

 1. ČFES pořádá a organizuje vnitrostátní a mezinárodní vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, semináře, kursy, kolokvia apod.).
 2. ČFES napomáhá svým členům při organizování služebních cest a studijních pobytů v rámci České republiky i zahraničí.
 3. ČFES se účastní prostřednictvím svých členů výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení.
 4. ČFES vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost, jak pro své členy, tak i sympatizanty.
 5. ČFES podporuje analýzu faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv.
 6. ČFES podporuje rozvoj farmakoekonomických metod.
 7. ČFES podporuje budování dostupné databáze orientované na léky, diagnózu i pacienta s cílem sledování kvality života a využíváni veřejných zdrojů v České republice a zahraničí.
 8. ČFES vyhlašuje soutěže, uděluje ceny a další pocty za vynikající výsledky v rozvoji farmakoekonomiky, lékařských věd a příbuzných oborů.
 9. ČFES informuje širokou odbornou veřejnost o své činnosti prostřednictvím moderních komunikačních a jiných prostředků.
 10. ČFES je oprávněna provádět vedlejší hospodářskou činnost ( např. nakladatelskou a vydavatelskou činnost apod.).

Část druhá
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Hlava první
ČLENSTVÍ

§4
Podmínky členství a jeho druhy

 1. Členství v ČFES je dobrovolné.
 2. Členem ČFES mohou být vedle osob fyzických i osoby právnické, to vše za podmínek upravených těmito stanovami.
 3. Fyzická osoba se může stát členem, pokud souhlasí se stanovami členstvím a cíli ČFES a o její přihlášce bylo kladně rozhodnuto výborem, to vše za následujících podmínek:
  1. dosáhla min. 18 let a
  2. je bezúhonná (v rozsahu stejném jako dle zák. č. 450/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)
 4. Právnická osoba se může stát členem ČFES pokud:
  1. má sídlo na území České republiky, případně se jedná o organizační složku zahraniční právnické osoby se sídlem v České republice; a
  2. uzavřela s ČFES smlouvu podle § 7 odst. 4.
 5. Přijatý člen obdrží od výboru ČFES potvrzení o členství a stanovy ČFES.
 6. Členství v ČFES jsou následující:
  1. řádné
  2. čestné
  3. kolektivní

§5
Řádné členství

 1. Řádným členem je fyzická osoba, která byla přijata za člena výborem ČFES a uhradila roční příspěvek stanovený shromážděním členů pro příslušný kalendářní rok.
 2. Právnická osoba se nemůže stát řádným členem.
 3. Fyzické osoby ucházející se o řádně členství v ČFES podávají písemnou přihlášku. Součástí přihlášky je doklad o zaplacení ročního příspěvku. Členství vzniká dnem splnění poslední z podmínek stanovené pro řádné členství.
 4. Přihláška musí obsahovat následující údaje
  1. jméno a příjmení uchazeče;
  2. datum a místo narození
  3. místo trvalého bydliště nebo přechodného pobytu
  4. národnost a státní příslušnost
  5. prohlášení žadatele, že souhlasí s ustanoveními Stanov ČFES a svým členstvím, a že hodlá přispívat k jejímu dobrému jménu
  6. datum a vlastnoruční podpis
  7. telefon a e-mail
 5. Členství v ČFES se ročně obnovuje zaplacením ročního příspěvku v roce následujícím.
 6. Člen ČFES podáním písemné přihlášky vyjadřuje souhlas s poskytnutím základních údajů o jeho členství v ČFES (jméno a příjmení budou hlášeny do ISPOR).

§6
Čestné členství

 1. Čestným členem je fyzická osoba, která se zvlášť významným způsobem zasloužila o rozvoj farmakoekonomiky, zdravotnictví, lékařské vědy či rozvoj ČFES a která byla jmenována výborem ČFES čestným členem.
 2. Právnická osoba se nemůže stát čestným členem.
 3. Čestné členství je doživotní a nepodléhá placení členských příspěvků. Je pouze na vůli čestného člena, zda ČFES věnuje dar či jinou podporu.

§7
Kolektivní členství

 1. Kolektivním členem je právnická osoba, která má s ČFES uzavřenu smlouvu podle § 7 odst. 4, a která uhradila přípěvek stanovený usnesením výboru ČFES.
 2. Fyzická osoba se nemůže stát kolektivním členem.
 3. Členství v ČFES u kolektivních členů se ročně obnovuje zaplacením příspěvku stanoveného usnesením výboru ČFES v roce následujícím.
 4. Právnická osoba uzavírá s ČFES smlouvu o kolektivním členství a spolupráci, která upravuje podmínky členství právnické osoby v ČFES, jakož i práva a povinnosti související.

§8
Členský příspěvek

 1. Členským příspěvkem se rozumí u řádných členů roční příspěvek stanovený shromážděním členů pro příslušný kalendářní rok a u kolektivních členů přípěvek stanovený usnesením výboru ČFES.
 2. Členský příspěvek se hradí v hotovosti do pokladny ČFES nebo převodem na běžný účet ČFES.
 3. Členský příspěvek se hradí nejpozději do 31. ledna kalendářního roku. Má-li však členství vzniknout v průběhu roku, hradí se členský příspěvek u řádných členů současně s podáním přihlášky. U kolektivních členů se členský příspěvek hradí ve lhůtě stanovené smlouvou.
 4. V případech hodných zvláštního zřetele, může být člen na základě písemné žádosti výjimečně zproštěn povinnosti zaplatit členský příspěvek. O žádosti rozhoduje výbor.
 5. Zaplacený roční příspěvek člena je nevratný, a to i v případě, že členství netrvalo nebo netrvá po celý rok.
 6. Nezaplacením příspěvku členství zaniká. Nezaniká však povinnost bývalého člena příspěvek uhradit. ČFES se může splnění povinnosti zaplatit příspěvek domáhat soudní cestou.

§9
Zánik členství

 1. Členství v ČFES zaniká vždy zánikem ČFES kterýmkoli ze způsobů stanoveným v těchto stanovách.
 2. Členství zaniká u řádných členů:
  1. vystoupením z ČFES na základě písemného prohlášení doručeného ČFES, a to dnem doručení;
  2. nezaplacením příspěvku ve lhůtě dle § 8 odst. 3;
  3. rozhodnutím výboru o vyloučení z důvodů z důvodů uvedených v § 10, a to ke dni určeném v rozhodnutí;
  4. ztrátou bezúhonnosti;
  5. úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
 3. U právnických osob zaniká členství:
  1. uplynutím smluvní doby členství právnické osoby, resp. posledním dnem smluvní doby;
  2. pozbytím účinnosti smlouvy, a to ke dni pozbytí účinnosti;
  3. prohlášením konkursu nebo jeho zamítnutím pro nedostatek majetku, a to dnem vyvěšení rozhodnutí;
  4. rozhodnutím výboru o vyloučení z důvodů uvedených v § 10, a to ke dni určeném v rozhodnutí.

§10
Vyloučení člena

 1. Člen může být vyloučen z ČFES pokud:
  1. závažně porušil stanovy ČFES, přičemž za závažným porušením se rozumí opakovaně, tj. nejméně 2x v posledních 24 měsících porušil stanovy ČFES, ač byl již předtím pro jejich porušení revizní komisí ČFES písemně upomenut nebo;
  2. jednal proti zájmům ČFES nebo poškodil jeho dobré jméno a pověst;
  3. se provinil proti zásadám lidskosti, cti humanismu a demokracie.
 2. Rozhodnutí o vyloučení spadá do kompetence výboru ČFES. Rozhodnutí výboru o vyloučení musí být písemné, musí obsahovat výrok včetně dne zániku členství, odůvodnění a poučení o možnosti odvolání. O odvolání rozhoduje revizní komise. Rozhodnutí revizní komise je konečné a není proti němu přípustný opravný prostředek. Až do rozhodnutí revizní komise může výbor ČFES rozhodnutí o vyloučení zrušit.
 3. Členství vyloučeného člena lze obnovit po uplynutí jednoho roku od vyloučení, a to jen na základě nové žádosti. O žádosti rozhoduje výbor způsobem podle § 5 u fyzické osoby a § 7 u právnické osoby. K obnově členství se vyjadřuje revizní komise. Jejím názorem však není výbor vázán.

§11
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  1. účastnit osobně se činnosti ČFES;
  2. účastnit se osobně schůzí výboru, je-li na pořadu jednání rozhodnutí o jeho vyloučení;
  3. účastnit osobně shromáždění členů;
  4. za podmínek stanovených v těchto stanovách hlasovat na shromáždění;
  5. navrhnout shromáždění členů jednoho člena pro volbu do výboru ČFES, pokud není v těchto stanovách dále uvedeno jinak;
  6. uplatňovat své názory, kritiku a návrhy žádat o jejich projednání na shromáždění členů;
  7. vyžadovat za podmínek uvedených ve stanovách zprávy o činnosti ČFES a jeho hospodaření;
  8. podat žádost o svolání shromáždění členů;
  9. využívat výhod, pomoci a podpory vyplývajících z členství v ČFES.
 2. Každý člen je povinen:
  1. dodržovat stanovy a rozhodnutí ČFES a jejích orgánů;
  2. plnit úkoly uložené usnesením shromážděním členů a rozhodnutí výboru ČFES nebo při nich poskytovat potřebnou součinnost;
  3. řádně a včas platit členský příspěvek;
  4. hlásit změny v základních údajích do databáze ČFES
  5. přispívat k naplňování poslání a cílů ČFES;
  6. řádně vykonávat svěřené funkce.

Hlava druhá
VNTŘNÍ STRUKTURA ČFES

§12
Orgány ČFES

 Orgány ČFES jsou:

 1. shromáždění členů,
 2. výbor,
 3. revizní komise.

§13
Shromáždění členů ČFES

 1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČFES.
 2. Právo účasti a hlasování na shromáždění členů upravují tyto stanovy.
 3. Shromáždění členů je svoláváno výborem dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů, nebo požádá-li o to revizní komise, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jeho konání odesláním pozvánek jednotlivým členům.
 4. Žádost o svolání má písemnou podobu, musí být opatřena podpisy členů a musí obsahovat navržený program shromáždění členů.
 5. Shromáždění členů volí a odvolává, způsobem uvedeným dále v těchto stanovách, členy:
  1. výboru;
  2. revizní komise.
 6. Právo volit členy výboru a revizní komise ČFES mají řádní členové ČFES.
 7. Volba předsedů a členů výborů je tajná a uskutečňuje se prostřednictvím hlasovacích lístků. Bližší pravidla hlasování jsou obsažena v hlasovacím řádu schváleném výborem.
 8. Pro přijetí usnesení shromážděním členů o volbě a odvolání členů výboru a změně stanov je zapotřebí prostá většina přítomných členů. K přijetí ostatních usnesení dostačuje prostá většina přítomných členů.
 9. Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:
  1. schvaluje změny stanov;
  2. schvaluje rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším vnitřním členění ČFES, jakož i vytváření jejích nižších organizačních jednotek;
  3. schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti ČFES;
  4. rozhoduje o těch záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.
 10. Rozhodnutí shromáždění členů má podobu usnesení.
 11. O rozhodnutích shromáždění členů, jakož i o průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda ČFES, který zasedání shromáždění členů vede a řídí. Zápis ze zasedání shromáždění členů ČFES musí být zaslán na žádost představenstva ISPOR (International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research) zpřístupněn.

§14
Výbor ČFES

 1. Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČFES.
 2. Výbor ČFES se skládá z těchto členů: budoucí předseda, předseda, bývalý předseda, pokladník-hospodář a nejméně dva další členové výboru. Členové výboru by měli reprezentovat, pokud je to možné, různé profesní zaměření v rámci ČFES. Alespoň 3 členové výboru ČFES by měli být členy ISPOR. Budoucí předseda, předseda a bývalý předseda mohou zastávat svou funkci nepřetržitě pouze jedno funkční období. Další členové výboru mohou být zvoleni do svých funkcí na dvě funkční období. Funkční období členů výboru je dvouleté, neskončí však dříve než je zvolen výbor nový. Každý člen výboru je oprávněn odstoupit kdykoli z funkce člena výboru. Odstoupení je účinné jeho písemným doručením výboru. Sníží-li se v průběhu funkčního období výboru počet jeho členů tak, že výbor nebude usnášeníschopný, jsou zbylí členové výboru oprávněni kooptovat 2 nové členy výboru. Funkční období kooptovaných členů výboru trvá však pouze do zvolení nového výboru.
 3. Výbor ČFES má zejména tyto úkoly:
  1. připravuje zasedání shromáždění členů;
  2. předkládat návrhy ke schválení shromáždění členů;
  3. realizuje jeho usnesení;
  4. řeší běžné záležitosti spojené s chodem ČFES mezi jeho zasedáními, pokud nejsou svěřeny jinému orgánu ČFES;
  5. svolává shromáždění členů;
  6. pravidelně informuje členy ČFES o činnosti organizační složky, vždy pak na shromáždění členů;
  7. řeší otázky související s hospodařením, hospodáře ČFES pověřuje jejich realizací ;
  8. vede dokumentaci o své činnosti;
  9. zpracovává zprávu o své činnosti,
  10. zajišťuje vedení evidence členů
  11. z řad členů ČFES vybere, před uplynutím funkčního období Budoucího předsedy ČFES, a dalších členů výboru, alespoň tři členy reprezentující, pokud je to možné, různé profesní zaměření v rámci ČFES, kteří tvoří tzv. Nominační komisi, jejímž úkolem je výběr vhodných kandidátů na uvedené pozice (dále jen „Nominační komise“). Nominační komise je povinna před uplynutím funkčního období členů výboru uvedených v předchozí větě oznámit členům ČFES v dostatečném časovém předstihu, elektronicky či běžnou poštou, nejméně dvě jména navrhovaných kandidátů pro každou uváděnou pozici, a to podle pravidel uvedených v odstavci 4. tohoto článku. Členové ČFES mají právo navrhovat kteroukoliv osobu, která je členem ČFES. Svůj návrh a vhodnost výběru dotčeného kandidáta musí krátce odůvodnit. Neobsahuje-li návrh kandidáta odůvodnění, nepřihlíží se k němu. Na pozici předsedy a budoucího předsedy lze navrhnout max. 2 osoby z členské základny ČFES, na další obsazované pozice max. 3 členy z členské základny ČFES.. Při navrhování kandidátů je Nominační komise povinna zohlednit návrhy členů společnosti,

Nominační komise postupuje při navrhování kandidátů ve smyslu ust. § 14 odst.4 písm.k) těchto stanov následovně:

  1. pro uváděné pozice členů výboru sestaví kandidátní listinu s hierarchickým uspořádáním funkcí: budoucí předseda, předseda, a tři další členové výboru;
  2. pro každou uváděnou pozici jsou uvedena nejméně dvě jména navrhovaných kandidátů s připojeným krátkým odůvodněním vhodnosti výběru, přičemž kandidatura na jednu z uváděných pozic nevylučuje možnou kandidaturu téže osoby na jinou z uváděných pozic s výjimkou nezaměnitelnosti a nenahraditelnosti funkcí u pozice budoucího předsedy a předsedy;
  3. členové ČFES, kteří obdrželi kandidátní listinu způsobem uvedeným v odst.4 písm.k) tohoto článku (viz výše), volí vhodného kandidáta tzv. zakroužkováním resp. zaškrtnutím jména navrženého kandidáta pro tu kterou pozici;
  4. nominační komise nejprve provede volbu předsedy a budoucího předsedy – po jejich zvolení budou obsazeny zbývající pozice ostatních členů výboru. Zvolený předseda a budoucí předseda výboru nemohou kandidovat na další obsazované pozice;

V případě potřeby je Nominační komise povinna předložit představenstvu ISPOR písemnou zprávu o své činnosti týkající se procesu výběru vhodných kandidátů.

Každý z navrhovaných kandidátů na uváděné pozice je zvolen z řad kandidátů vybraných Nominační komisí (viz. § 14 odst. 4 písm. j) a to prostou většinou všech přítomných členů shromáždění.  Nově zvolený Předseda ČFES je povinen bezodkladně o zvolení členů výboru e-mailem informovat představenstvo ISPOR (RegionalChapter@ispor.org.).

 1. Výbor má zejména tato oprávnění:
  1. volí ze svého středu, hospodáře (pokladníka);a stálé zástupce ČFES na jednání státních nebo odborných orgánů
  2. deleguje v odůvodněných případech další členy ČFES aby jednaly jménem ČFES;
  3. vysílá zástupce ČFES do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů různých institucí, jakož i do nejrůznějších řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti ČFES;
  4. rozhoduje o rozdělení, sloučení, dalším vnitřním členění ČFES, včetně vytváření nižších organizačních jednotek;
  5. vytváří poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů;
  6. rozhoduje o vzniku nového a zániku dosavadního členství v ČFES;
  7. rozhoduje o obnově členství podle § 10 odst. 3;
  8. rozhoduje o žádosti na prominutí povinnosti platit členský příspěvek podle § 8 odst. 4);
  9. rozhoduje o výši členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok;
  10. vykonává další činnosti související s realizací poslání a cílů ČFES.

§15
Zasedání výboru

 1. Zasedání výboru svolává předseda nebo místopředseda výboru.
 2. Svolání se uskutečňuje písemnou pozvánkou doručenou všem členům výboru ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zasedání. Doručením se rozumí osobní předání pozvánky či její odeslání poštou s dodejkou, faxem, či elektronické pošty. V případě použití faxu či elektronické pošty nahrazuje dodejku (potvrzení o doručení) zpráva o doručení odeslaná příjemcem zpět odesílateli.
 3. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce.
 4. Výbor je kolektivní orgán, který ve všech záležitostech rozhoduje prosto většinou hlasů přítomných členů. Výbor je schopný usnášení, je-li na jeho zasedání přítomná většina jeho členů.
 5. O zasedání výboru se pořizuje zápis, který obsahuje výborem přijatá usnesení. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda výboru. Zápis ze zasedání výboru musí být na žádost představenstva ISPOR zpřístupněn.

§16
Předseda ČFES

 1. Předseda ČFES je statutárním orgánem ČFES, který zastupuje ČFES navenek v České republice i v zahraničí. Předseda ČFES je oprávněn podepisovat veškeré písemnosti za a jménem ČFES.
 2. Předseda ČFES podepisuje písemnosti tak, že ke svému jménu připojí dodatek předseda ČFES. V případě jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru ČFES, a to na základě písemného pověření. Tito podepisují písemnosti tak, že ke svému jménu připojí dodatek místopředseda ČFES, případně pověřený člen výboru ČFES.
 3. Předseda řídí a organizuje jednání výboru ČFES .
 4. Předseda je oprávněn v případě neodkladné potřeby činit nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence výboru ČFES. O těchto rozhodnutích informuje neprodleně celý výbor ČFES.
 5. Předseda předkládá shromáždění členů ČFES zprávu o činnosti výboru za uplynulé období.
 6. Předseda ČFES se ujímá své funkce po uplynutí svého funkčního období ve funkci Budoucího předsedy. Funkční období předsedy ČFES je dvouleté.
 7. Předseda ČFES předkládá každoročně písemnou zprávu o výkonu své funkce výboru ČFES.

§16a

Budoucí předseda

 Funkční období Budoucího předsedy je dvouleté.

 1. Budoucí předseda ČFES se po uplynutí svého funkčního období stává Předsedou ve smyslu § 16 těchto stanov.
 2. Budoucí předseda v době nepřítomnosti Předsedy vede a řídí zasedání shromáždění členů ve smyslu § 13 odst. 11 těchto stanov.
 3. Budoucí předseda během výkonu své funkce pomáhá Předsedovi při plnění jeho práv a povinností.

 §16b

Bývalý předseda 

 1. Funkční období Bývalého předsedy je dvouleté, své funkce se ujímá poté, co skončilo jeho funkční období v pozici Předsedy ve smyslu § 16 těchto stanov.
 2. Bývalý předseda v době nepřítomnosti Předsedy/Budoucího předsedy vede a řídí zasedání shromáždění členů ve smyslu § 13 odst. 11 těchto stanov.
 3. Bývalý předseda během výkonu své funkce pomáhá Předsedovi při plnění jeho práv a povinností.

 §18 

Pokladník – Hospodář ČFES

 1. Pokladník-Hospodář ČFES je odpovědný za hospodaření a finanční transakce ČFES a vedení, uchovávání předepsané evidence. Pokladník-Hospodář mimo jiné vede evidenci o příjmech a výdajích ČFES a je povinen ji zpřístupnit členům ČFES a představenstvu ISPOR.
 2. Pokladník-Hospodář pořizuje zápis ze zasedání shromáždění členů ČFES ve smyslu § 13 těchto stanov a uchovává jej v předepsané evidenci.
 3. Pokladník-Hospodář ČFES se účastní zasedání výboru a pravidelně informuje výbor o stavu hospodaření.
 4. Každoročně předkládá výboru ČFES zprávu o stavu hospodaření a návrh rozpočtu pro příští rok.
 5. Pokladník-Hospodář ČFES je oprávněn disponovat s prostředky ČFES, schvaluje a podepisuje faktury, to vše v souladu s pokyny předsedy či výboru ČFES.

§18a

      Členové výboru

 1. Ředitelé plní úkoly uložené jim výborem a iniciují činnost shromáždění členů ČFES.

§19
Revizní komise ČFES

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem ČFES.
 2. Revizní komise má minimálně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí a organizuje její činnost.
 3. Revizní komise má zejména tyto úkoly:
  1. kontroluje činnost členů a orgánů ČFES;
  2. nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu a seznamuje s ní shromáždění členů.
 4. Revizní komise ČFES má zejména tato oprávnění:
  1. účastní se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů ČFES dle svého uvážení;
  2. předkládá výboru ČFES své připomínky;
  3. v případě porušení stanov ČFES upozorňuje na tuto skutečnost písemně členy ČFES;
  4. navrhuje výboru vyloučení člena, pokud zjistí skutečnosti takový postup odůvodňující.
 5. Revizní komise ČFES je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů podle § 8 odst. 3.

 Hlava třetí
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

§20

 1. ČFES samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu.
 2. Příjmy ČFES tvoří zejména:
  1. členské příspěvky
  2. dotace a dary,
  3. jiné příjmy, např. výnosy z akcí a z činností obchodních společností, jich je zřizovatelem nebo na jejichž činnosti se podílí.
 3. Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov a je používán na základě a v souladu s rozhodnutími orgánů ČFES.
 4. O hospodaření ČFES se vede evidence v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

§21
Zánik ČFES

 1. ČFES zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním;
  2. sloučením s jiným sdružením;
  3. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o rozpuštění.
 2. O zániku ČFES v případech podle § 21 odst. 1 písm. a) a b) rozhoduje shromáždění členů.

Hlava čtvrtá
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREĆNÁ

§22

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením Shromážděním členů a účinnosti dnem registrace změny stanov ČFES Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Záležitosti ČFES v těchto stanovách neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a dalších právních předpisů.
 2. V prvním volebním období po nabytí účinnosti změny stanov jejich registrací (viz výše) jsou zvoleni Předseda (viz § 16) a Budoucí předseda (viz § 16a). Uplynutím prvního volebního období po nabytí účinnosti změny stanov se Předseda automaticky stává Bývalým předsedou (§ 16b)..

V Praze 26.11.2013